Afgifte medische verklaring

Het kan voorkomen dat allerlei soorten instanties u om medische verklaringen vragen.
Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring, opgesteld door een arts, met daarin een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand met een ander doel dan behandeling of begeleiding.

De artsenfederatie KNMG adviseert artsen om geen geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten omdat deze geen objectief en onafhankelijk oordeel kunnen geven. Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken.

De KNMG heeft een weigeringsverklaring opgesteld die door ons als leidend wordt beschouwd.
U kunt deze weigeringsverklaring downloaden via de website van de KNMG zodat u deze, indien gewenst, aan een vragende instantie kunt doen toekomen.